O nas

Fundacja została założona w dniu 6.05.2011r., głównie w celu pomocy społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, wspierania ochrony zdrowia, propagowania ekologii i rozwoju turystyki. Jednocześnie Fundacja przejmując od Powiatu Milickiego część majątku po przekształconym Szpitalu Powiatowym obsługuje jego zadłużenie.

CELAMI FUNDACJI SĄ:

1.      POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;

2.      DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;

3.      DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;

4.      PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;

5.      OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;

6.      DZIAŁALNOŚĆ NA RZEZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

7.      PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;

8.      DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN;

9.      DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYCH;

10.  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW, W SZCZEGÓLNOŚCI PODMIOTÓW DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ.

11.  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ;

12.  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, ZWŁASZCZA SPOŁECZNOŚCI ZIEMI MILICKIEJ;

13.  PROPAGOWANIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;

14.  ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;

15.  PROPAGOWANIE KULTURY I SZTUKI;

16.  OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO;

17.  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ;

18.  PROPAGOWANIE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;

19.  ROZWÓJ TURYSTYKI, ZWŁASZCZA REGIONALNEJ ORAZ KRAJOZNAWSTWA;

20.  UPOWSZECHNIANIE OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI;

21.  POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ;

22.  UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW;

23.  DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;

24.  PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;

25.  POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ;

26.  DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH;

27.  PROMOCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POWIATU MILICKIEGO ZA GRANICĄ;

28.  DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA;

29.  PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;

30.  DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2010 R., NR 234, POZ. 1536), W ZAKRESIE OKREŚLONYM W UST. 1 PKT 1-30.

powiat

fundacja logo